Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 38067
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation của Trung tâm thông tin - Bộ tài nguyên môi trường
Lượt tải: 135 Dung lượng: 920KB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation của Trung tâm thông tin - Bộ tài nguyên môi trường
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation của Trung tâm thông tin - Bộ tài nguyên môi trường, định dạng PDF 57 trang

    Nội dung
    C1 Căn bản về phần mềm Microstation
    C2 Thiết kế các dạng ký hiệu trong Microstation
    C3 Sử dụng các công cụ trong Microstation
    C4 Biên tập và trình bày bản đồ

 
MỤC LỤC
Chương 1: Căn bản về phần mềm MicroStation
1. Làm việc với các Design File.
1.1. Cách tạo Design file
1.2. Cách mở một Design file dưới dạng Active design file
1.3. Cách mở một Design file dưới dạng một Reference file.
1.4. Cách đóng một Reference file.
1.5. Cách nén file (Compress Design file).
1.6. Cách lưu trữ file dưới dạng một file dự phòng (Save As, Backup).
2.  Cấu trúc file (.dgn), khái niệm Level
2.1. Cách đặt tên level.
2.2. Cách đặt một level thành active level.
2.3. Cách bật, tắt level.
3. Đối tượng đồ hoạ (Element).
3.1. Khái niệm đối tượng (element)
3.2. Các kiểu đối tượng (element type) sử dụng cho các bản đồ số.
4. Các thao tác điều khiển màn hình.
5. Cách sử dụng các phím chuột.
6. Các chế độ bắt điểm (Snap Mode).
7. Sử dụng các công cụ trong MicroStation
Chương 2: Thiết kế các dạng ký hiệu trong MicroStation
1.  Thiết kế ký hiệu dạng điểm và pattern
1.1. Cách tạo mới một thư viện chứa cell (cell Library).
1.2. Cách tạo mới một cell.
1.3. Cách xoá một cell khỏi thư viện chứa cell.
1.4. Cách sửa tên cell hoặc phần mở rộng tên cell
2.  Thiết kế ký hiệu dạng đường.
2.1. Cách tạo mới một thư viện kiểu đường (Line style library)
2.2. Cách mở một thư viện kiểu đường (Line Style Library).
2.3. Cách tạo mới một đường kiểu Stroke
2.4. Cách tạo mới một đường kiểu Point symbol
2.5. Cách tạo kiểu đường compound
2.6. Cách xoá một kiểu đường thành phần.
2.7. Cách xoá một kiểu đường.
3.  Cách sử dụng các font chữ tiếng Việt trong MicroStation.
3.1. Cách tạo mới một thư viện (.rsc) chứa các font chữ trong MicroStation.
3.2. Cách mở một thư viện (.rsc) chứa các font chữ trong MicroStation.
3.3. Cách chèn một kiểu chữ mới vào một thư viện (.rsc) trong MicroStation.
4. Thiết kế bảng màu
4.1. Cách tạo một bảng màu mới.
4.2. Cách thiết kế bảng màu mới cho từng loại bản đồ
Chương 3: Sử dụng các công cụ trong MicroStation
1. Tạo lưới Km
1.1. Nhập toạ độ của các điểm
1.2. Nối 4 điểm góc khung để tạo thành 4 cạnh của khung
1. 3. Copy các cạnh khung để tạo thành các lưới Km.
2. Cách mở một thư viện chứa cell.
3. Cách sử dụng công cụ vẽ cell để vectơ hoá các đối tượng dạng điểm. 
3.1. Cách vẽ cell theo chế độ Relative. 
3.2. Cách vẽ cell theo chế độ Interactive. 
4. Cách sử dụng công cụ Place Text để vectơ hoá các đối tượng dạng chữ viết. 
4.1. Cách đặt chữ theo Method By Origin
4.2. Cách đặt chữ theo Method Fitted 
4.3. Cách đặt chữ theo Method Above hoặc Below Element. 
4.4. Cách đặt chữ theo Method On Element. 
4.5. Cách đặt chữ theo Method Along Element. 
4.6. Cách sử dụng công cụ Copy and Incretment Text để copy các đối tượng chữ viết dạng số
5. Sử dụng Fence trong quá trình thay đổi và sửa chữa dữ liệu
5.1. Cách sử dụng fence để tác động đến một nhóm đối tượng. 
5.2. Cách xoá một nhóm đối tượng bằng fence. 
6. Cách kiểm tra và sửa các lỗi về thuộc tính đồ hoạ. 
6.1. Cách kiểm tra các lỗi về thuộc tính đồ hoạ. 
6.2. Cách chọn đối tượng (Select Element). 
6.3. Cách xem thông tin của đối tượng
6.4. Cách sử dụng công cụ chọn đối tượng theo thuộc tính (Select By Attributes). 
7. Sử dụng các công cụ được dùng để sửa chữa dữ liệu dạng đường. 
7.1. Cách lọc bỏ các điểm thừa của đường. 
7.2. Cách làm trơn đường (Smooth). 
7.3. Cách sử dụng các công cụ Modify. 
8. Sử dụng các công cụ được dùng để sửa chữa dữ liệu dạng điểm. 
8.1.  Cách sửa các lỗi sai về vị trí
8.2. Cách sửa các lỗi sai về hình dạng và kích thước. 
9. Sử dụng các công cụ được dùng để sửa chữa dữ liệu dạng chữ viết.
9.1. Cách sửa các lỗi sai về kiểu chữ và kích thước.
9.2. Cách sửa các lỗi sai về nội dung.
Chương 4: Biên tập và trình bày bản đồ.
1. Đóng vùng tô màu, trải ký hiệu.
1.1.  Cách tạo vùng trực tiếp từ các công cụ vẽ shape của MicroStation.
1.2. Cách tạo vùng gián tiếp từ các đường bao của vùng.
1.3. Cách tạo một vùng từ những vùng thành phần
1.4. Cách thay đổi kiểu màu của vùng.
1.5. Cách trải ký hiệu
2. Biên tập ký hiệu dạng đường.
2.1. Cách copy 1 đối tượng cần giữ nguyên vị trí
2.2. Cách thay đổi kiểu đường.
2.3. Cách sử dụng công cụ Drop Line Style.